Bokslutskommuniké 2020

2021-02-18

Elicera Therapeutics AB:s bokslutskommuniké för januari till december 2020 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.elicera.com/investors-2/financial-reports.

Fjärde kvartalet (oktober-december 2020)

* Rörelseresultatet uppgick till -2 596 526 (-12 000) SEK

* Periodens resultat uppgick till -2 596 526 (-12 000) SEK

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -782 624 (-15 000) SEK

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,22 (-0,00) SEK.

* Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00)

Perioden (januari-december 2020)

* Rörelseresultatet uppgick till -2 828 545 (-194 250) SEK

* Periodens resultat uppgick till -2 823 127 (-191 063) SEK

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –905 251 (-239 159) SEK

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,27 (-0,02) SEK.

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

* En riktad emission i oktober tillför Elicera 13 208 000 kr och 27 nya aktieägare. G&W Fondkommission var finansiell rådgivare i samband med kapitalanskaffningen.

Väsentliga händelser under perioden

* Utökad styrelse väljs med bred erfarenhet av arbete i Life Science företag

* Jamal El-Mosleh utses till VD

* Arbetet med introduktion på börsen fortskrider. Elicera har omvandlats till ett publikt aktiebolag och bolaget är anknu­tet till Euroclear

* Samarbetsprojektet med Drug Development and Discovery Platform (DDD) på SciLifeLab nådde Exit Milestone efter två och ett halvt år. Projektet ledde till utvecklingen av en chi­mär antigenreceptor (CAR) riktad mot IL13R2a (ELC-401).

Väsentliga händelser efter periodens utgång

* Ingvar Karlsson rekryteras som CFO

* Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter perio­dens utgång som påverkar resultat och ställning.

VD-ORD


Redan 2014, när jag var VD på immunonkologibolaget Immunicum, lärde jag känna professor Magnus Essand och Di Yu, forskarna bakom Elicera Therapeutics (Elicera) produktportfölj. Jag har sedan dess med stort intresse följt den positiva utvecklingen av teamets unika forskning. Jag är därför mycket tacksam och glad för att vi nu får chansen att arbeta tillsammans på Elicera för att ta fram nya spännande immunonkologiska behandlingar.

Eliceras fokusområde är alltså så kallad immunonkologi, det vill säga terapi mot cancer som bygger på att använda patientens egna immunförsvar mot tumörer. Fältet har potential att revolutionera sättet vi behandlar cancer. Det är en snabbt växande marknad som bedöms uppgå till cirka 150 miljarder USD i värde vid 2025. Här ser vi en möjlighet att positionera bolaget som en betydelsefull spelare med effektiva immunterapier som med fördel också kan kombineras med andra läkemedelsbolags produkter.

Eliceras läkemedelskandidater baseras på mång­årig forskning utförd av professor Magnus Essands forskargrupp på Uppsala Universitet; ett viktigt arbete som har genererat intresse från så väl media som allmänhet och framförallt bidragit till flera utmärkelser och stora forsknings­bidrag. Detta har inneburit att teamet har haft möjlighet att utveckla flera av bolagets nuvarande läkemedelskandidater under många år och även påbörja kliniska studier med hjälp av så kallade mjuka medel. Vi är oerhört tack­samma för det betydelsefulla stöd som har gjort det möjligt för oss att nu lyfta blicken och projekten ut ur den akademiska miljön och gå mot en kommersiell utvecklingsfas.

Vår längst framskridna läkemedelskan­didat, ELC-100/AdVince, baseras på ett onkoly­tiskt virus, som endast tar sin in i, och replikerar sig i, cancerceller, men inte friska celler. Projektet befinner sig just nu i en klinisk fas I/II-studie för behandling av neuroendokrina tumörer (NET). Studien genomförs i samarbete med Uppsala Universitet som sponsrar studien via finansiering från VictoryNET-stiftelsen. Stiftelse sattes upp av den nu bortgångna finansmannen Vince Hamilton som själv drabbades av NET och läkemedelskandidaten har uppkallats efter honom. Studien är en så kallad doseskaleringsstudie där vi främst undersöker läkemedelskan­didatens säkerhet. Initiala data, rapporterade av Uppsala Universitet, visar hittills på partiell tumörrespons hos en av de hittills sex fullt behandlade patien­terna. Förutom ELC-100 utvecklar vi nästa generations onkolytiska virus vilket har genmodifierats för att uppnå totalt tre olika viktiga verknings­mekanismer. Denna produkt är dessutom tillämpningsbar på de flesta cancerformer.

Därtill utvecklar Elicera, som ett av mycket få bolag i Europa, så kallade CAR T-celler mot såväl blod- och lymfkörtelcancer som mot solida tumörer. Behandling med CAR T-celler innebär en ny immunonkologisk metod för att angripa cancer med patients egna, genmodifierade, T-celler. Metoden har generellt visat sig oerhört framgångsrik vid behandling av patienter med olika typer av blodcancer utan andra behandlingsalternativ, som blivit helt tumörfria. ASCO, världens största cancerorganisation, utsåg CAR T-celler till ”Advance of the Year 2018”. Vi avser bidra till området med våra egna specialmodifierade CAR T-celler som har försetts med gener som ytterligare förstärker immunsystemets kapacitet att agera mot cancerceller och på så sätt hoppas vi till att börja med behand­la de patienter med blodcancer som får återfall eller är resistenta mot konventionell CAR T-cellsbehandling. Vi utvecklar just nu ännu en immunför­stärkande CAR T-cell för behandling av solida tumörer, ett område som ännu är i sin linda och där CAR T-celler hittills inte riktigt lyckats lika bra som vid blod-och lymfkörtelcancer.

Elicera består av ett team med gedigen erfarenhet från så väl forskning som kommersiell immunonkologisk läkeme­delsutveckling, inklusive kliniska studier med både CAR T-celler och onkolytiska virus. Professor Magnus Essand var exempelvis delaktig i den allra första CAR T-cellsstudien som genomfördes i Europa. Vi har också en erfaren styrelse på plats med mycket relevant kompetens från bland annat immunonkologi, cellterapier, regulatoriska processer samt affärsjuridik. Flertalet av styrelsemedlemmarna känner jag sedan många år tillbaka, så det finns redan ett bra samarbete på plats och de flesta i styrelsen har dessutom tidigare erfarenhet från arbetet med att notera bolag på Nasdaq. Vi står därmed väl rustade att nu ta Elicera in i nästa steg för att starta fler kliniska studier med våra immunterapier.

Fokus för 2021:

- Planerad publik nyemission via notering på marknadsplats.

- Fortsätta pågående GMP-produktion av våra CAR T-celler för ELC-301 inför fas I/II-studie med planerad start nästa år.

- Fortsätta den pågående kliniska fas I/II-studien med ELC-100.

- Avsluta viktiga prekliniska studier för nya planerade kliniska studier de kommande åren.

Vi har kommit långt och ser nu framför oss ett spännande kliniskt program med våra lovande läkemedelskandidater med ett flertal pågående patientstudier under 2023 och framåt.

Det är därför med stor entusi­asm som vi nu startar på allvar och ser fram emot att under 2021 även bjuda in allmänheten som aktieägare att vara med på vår resa mot att ta fram nya effektiva immunak­tiverande behandlingar till våra cancerpatienter.


Jamal El-Mosleh

VD och medgrundare

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 februari 2021 kl. 16.00 CET.

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala Universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Elicera har en pågående klinisk prövning vid onkolytisk behandling av neuroendokrina tumörer och avser starta en klinisk prövning vid CAR T-cellsbehandling av blodcancer under 2022. Bolaget utvecklar också nästa generations onkolytiska virus och en CAR T-cell vid behandling av solida tumörer.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden