Teknologi

Elicera Therapeutics har en djup förståelse för hur celler och virus kan genmanipuleras för att trigga ett kraftfullt immunsvar mot cancer.
Hands using syringe in a lab environment

Styrkor och konkurrensfördelar

Eliceras verksamhet baseras på mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essand och hans forskargrupp vid Uppsala Universitet.

Eliceras styrkor grundar sig i en djup förståelse för hur celler och virus kan genmanipuleras för att trigga ett kraftfullt immunsvar mot cancer och produkternas konkurrensfördelar sitter just i denna genmanipulation som används för att inte bara ta fram effektiva cancerbehandlingar utan även förse dessa behandlingar med starkt immunstimulerande egenskaper. På så vis tar man fram olika typer av immunaktiverande behandlingar som vardera ger upphov till ett mångfacetterat angrepp på tumörerna.

Forskargruppens arbete inom gen- och immunterapi av cancer har lett till två pågående kliniska studier med onkolytiska virus (varav en är med ELC-100), samt en avslutad och en pågående studie med CD19 CAR T-celler (ingår ej i Eliceras produktportfölj). Därutöver planeras ytterligare en klinisk CAR T-cellstudie med Eliceras produkt ELC-301, samt en framtida klinisk prövning med Eliceras produkt ELC-401 för CAR T-cellsbehandling av hjärntumörer.

iTANK-teknologiplattform för förstärkning av CAR T-celler (ELC-001)

Elicera har utvecklat en teknologiplattform kallad iTANK (ImmunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) som kan användas för att optimera CAR T-celler genom att aktivera en parallell attack mot cancer via CD8+ T-celler. Plattformen är helt färdigutvecklad och används för att förstärka bolagets CAR T-cellsterapier, ELC-301 och ELC-401. Därtill används iTANK-teknologin redan idag i Eliceras nästa generations onkolytiska virus, ELC-201. Plattformen är potentiellt applicerbar på samtliga CAR T-celler under utveckling av alla bolag och för- väntas kunna bemöta nedan två stora utmaningar som samtliga CAR T-celler står inför vid behandling av solida tumörer:

1. En fientlig mikromiljö i tumören som motverkar CAR T-cellens funktion.

2. En mycket varierad uppsättning av måltavlor (antigener) på tumörcellen som gör det svårt för CAR T-cellen att hitta och attackera cancer.

iTANK-plattformen har förmågan att stärka CAR T-cellens funktion samtidigt som den direkt motverkar den fientliga mikromiljön i tumören. Förstärkning med iTANK-plattformen leder också till en process som frisläpper en hel uppsättning av relevanta immunstimulerande substanser, inte endast enstaka, som tillsammans ger en kraftfull och bred aktivering av immunsystemet och patientens CD8+ T-celler mot cancer. Aktivering av patientens egna CD8+ T-celler sker också mot hela uppsättningen av relevanta måltavlor på tumörcellen, vilket skapar förutsättningar för en bred attack mot cancer.

Cancern attackeras i två steg; dels genom CAR T-cellsterapin och dels genom det efterföljande systemiska och långsiktiga immunsvaret som startats med hjälp av NAP.
Shaking hands in agreement

Onkolytiskt virus vid behandling av NET 
- ELC-100

AdVince – Onkolytiskt virus i en pågående fas I/II-studie, sponsrad av Uppsala Universitet, vid behandling av neuroendokrina tumörer

Eliceras onkolytiska virus AdVince (ELC-100) är baserat på ett genetiskt modifierat adenovirus, Ad5PTD, och har optimerats med avseende på sin förmåga att selektivt ta sig in i och föröka sig i neuroendokrina cancerceller. När nya viruspartiklar bildats sprängs tumörceller genom en så kallad immunogen onkolys, och frisätter faktorer som kan aktivera immunsystemet. När tumörcellen dör startas också ett immunsvar mot cancern genom att tumörneoantigener frisläpps och plockas upp av patientens dendritceller som därefter lär upp T-celler att angripa cancerceller var de än befinner sig i kroppen. På så sätt förväntas AdVince uppnå en lokal tumöravdödande effekt i den cancer den injiceras i samtidigt som ett långsiktigt och systemiskt immunsvar dras igång för att angripa cancerceller även i andra delar av kroppen.

Nästa generations onkolytiska virus - ELC-201

Nästa generations onkolytisk immunterapi med tre kombinerade verkningsmekanismer

Eliceras nästa generations onkolytiska immunterapi, ELC-201, är baserat på en genetiskt modifierad adenovirusvektor, med tre kombinerade verkningsmekanismer. Produkten är fortfarande under utveckling av avses patenteras under 2021. Behandlingen förväntas fungera synergistiskt med etablerade immuncheckpoint-hämmare och kan teoretiskt användas vid behandling av samtliga injicerbara solida tumörer.

Test tubes in a lab environment
ELC-301 har i prekliniska studier visat sig kunna inducera ett immunsvar som dödar även de cancerceller som inte uttrycker det målantigen som CAR T-cellen riktar sig mot.

CAR T-cell vid behandling av icke-solida tumörer - ELC-301

CAR T-cellsterapi vid behandling av Non-Hodgkins B-cellslymfom

I november 2019 meddelade Cancerfonden att professor Magnus Essand och hans forskargrupp vid Uppsala Universitet tilldelats totalt 13,5 MSEK över tre år för att utveckla immunterapier mot cancer, varav 4,5 MSEK för preklinisk utveckling av ELC-401 mot hjärntumörer och 9 MSEK för klinisk utveckling av ELC-301, mot svårbehandlad Non-Hodgkins B-cellslymfom (NHL). ELC-301 riktar sig mot måltavlan CD20 som uttrycks på så gott som alla NHL-tumörceller.

Idag behandlas NHL främst med cellgifter i kombination med en anti-CD20 antikropp som heter Rituximab. Över 50 procent blir botade men mellan 20-50 procent av dessa patienter slutar svara på standardbehandling eller får återfall efter komplett respons. Det är dessa patienter som ELC-301 initialt riktar sig. Det är dessutom endast ca 40 procent av patienterna med B-cellslymfom som behandlas med CD19 CAR T-cellsterapier som får en ihållande komplett respons. 30 procent av patienterna är resistenta mot CD19 CAR T-cellsterapier och 20 procent får återfall efter CAR T-cellsbehandling. Eliceras iTANK-förstärkta CD20-baserade CAR T-cellsterapi, ELC-301, har alltså potentialen att mer än fördubbla antalet B-cellslymfompatienter som får komplett ihållande tumörrespons.

Eftersom NHL kan ha en immunhämmande mikromiljö och det dessutom föreligger en potentiell problematik med terapeutisk resistens på grund av att cancercellerna tappar målantigenet för CAR T-cellsbehandlingen så är det av yttersta vikt att nästa generations CAR T-cellsbehandlingar också kan inducera ett kraftfullt immunsvar baserat på neoantigenreaktiva CD8+ T-celler som kan döda cancerceller som inte uttrycker målantigenet. ELC-301 har därför programmerats med en immunstimulerande faktor (NAP) via iTANK-plattformen som i prekliniska studier har visat sig kunna inducera ett immunsvar som dödar även de cancerceller som inte uttrycker det målantigen som CAR T-cellen riktar sig mot.

CAR T-cell vid behandling av solida tumörer - ELC-401

En ny CAR T-cellsterapi vid behandling av svårtartade hjärntumörer med immunförstärkning via NAP

Elicera har utvecklat ELC-401 som är en ny typ av CAR T-cellsterapi för behandling av solida tumörer, initialt mot glioblastoma. CAR T-cellerna är riktade mot IL-13Rα2-receptorn och har även förstärkts med iTANK-plattformen för ett än mer kraftfullt immunsvar via neoantigenaktiverade T-celler. IL-13Rα2 är överuttryckt på ca 75 procent av alla glioblastom, men även på en rad andra solida tumörer som exempelvis koloncancer, pankreascancer, ovarial cancer och melanom.

A doctor performing a medical procedure

Immateriella rättigheter

Läkemedelskandidat
Titel
Ansökningsår
Patent beviljat
Giltighetstid
ELC-100/AdVince
Hexon TAT-PTD Modified Adenovirus and uses thereof
2013
USA
2033
ELC-201
Adenovirus for treatment of cancer
2021
2041
ELC-301 och ELC-001 (iTANK-plattformen)
T-Cell Immunotherapy
2016
2036
ELC-401
CAR T IL-13Ra2
2020
2040
  • iTANK-plattformen: Patentansökan befinner sig i nationell-fas och skyddar en vektor som kodar för en CAR och NAP.  
  • ELC-100 (AdVince): Godkänt produktpatent i USA (exklusiv global licens från Immunicum AB).
  • ELC-201 (nästa generations onkolytiska virus med tre kombinerade verkningsmekanismer): Patentansökan lämnades in 2021.
  • ELC-301 (nästa generations CAR T-celler, initialt för behandling av NHL): Produkten skyddas av patentansökan som lämnats in för iTANK-plattformen och bolaget bedömer att ELC-301 inte är beroende av andras patent.
  • ELC-401 (nästa generations CAR T-celler, initialt vid behandling av glioblastoma): Produktpatent lämnades in i april 2020. ELC-401 inkluderar även iTANK-plattformen för att åstadkomma ett brett och starkt immunsvar mot tumören.