Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - juni 2021

2021-08-20

Andra kvartalet (april-juni 2021)

 • Rörelseresultatet uppgick till -1 818 751 (-10 570) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -1 818 888 (-10 570) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3 486 666 (-12 238) SEK

   Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,15 (-0,00) SEK.

Perioden (januari-juni 2021)

 • Rörelseresultatet uppgick till -4 223 302 (-15 470) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -4 224 377 (-15 470) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5 631 (-18 038) SEK

    Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,35 (-0,00) SEK.

Väsentliga händelser under andra kvartalet kvartalet

 • Styrelsen utökades med cellterapispecialisten Karin Hoogendoorn.
 • Arbetet med börsintroduktion fortsätter framgångsrikt.

Väsentliga händelser under perioden

. Elicera genomför nyemission med stort intresse och tillförs 55,3 MKr netto efter kostnader.

. Elicera noteras på Nasdaq First North Growth Market 11 juni

. G&W utses till Certified Adviser

. Elicera Therapeutics lämnar in patentansökan för utveckling av nästa generations onkolytiska virus, ELC-201.

. Elicera Therapeutics erhåller ATMP-klassificering av EMA för onkolytiskt virus, ELC-100.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

. Elicera Therapeutics styrelse och ledning ökar innehav och köper aktier

. Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

VD ord

Eliceras fokusområde är så kallad immunonkologi, det vill säga terapi mot cancer som bygger på att använda patientens immunförsvar mot tumörer. Fältet har potential att revolutionera sättet vi behandlar cancer.

Det är en snabbt växande marknad som bedöms uppgå till cirka 150 miljarder USD i värde vid 2025. Här ser vi en möjlighet att positionera bolaget som en betydelsefull spelare med effektiva immunterapier som med fördel också kan kom­bineras med andra läkemedelsbolags produkter.

Eliceras läkemedelskandidater baseras på mångårig forskning utförd av professor Magnus Essands forskargrupp på Uppsala universitet; ett viktigt arbete som har genererat intresse från så väl media som allmänheten och framförallt bidragit till flera utmärkelser och stora forskningsanslag. Detta har inneburit att teamet har haft möjlighet att utveckla bolagets nuvarande läkemedelskandidater och även påbörja kliniska studier med hjälp av forskningsmedel. Vi är oerhört tacksamma för det be­tydelsefulla stöd som har gjort det möjligt för oss att nu lyfta blicken och projekten ut ur den akademiska miljön och gå mot en kommersiell utvecklingsfas.

Jag lärde känna professor Magnus Essand och hans kolle­ga Di Yu redan 2014, när jag var VD på immunonkologibo­laget Immunicum och har sedan dess med stort intresse följt den positiva utvecklingen av teamets unika forskning. Därför är jag mycket tacksam och glad för att vi nu får chansen att arbeta tillsammans på Elicera för att ta fram nya spännande immunonko­logiska behandlingar.

Vår längst framskridna läkemedelskadidat, ELC-100/Ad­Vince, baseras på ett onkoltiskt virus, som endast förökar sig i och spränger cancerceller, men inte friska celler. Projektet befinner sig just nu i en klinisk fas I/II-studie för behandling av neuroendokrina tumörer (NET) med sju av totalt 12 planerade patienter hittills behandlade. Studien genomförs i samarbete med Uppsala Universitetet, som är sponsor för studien via finansiering från VictoryNET-stiftelsen. Stiftelsen sattes upp av den nu bortgångne finansmannen Vince Hamilton som själv drabbades av NET och läkemedelskandidaten har därför uppkallats efter honom. Studien är en så kallad doseskale­ringsstudie där vi främst undersöker läkemedelskadidatens säkerhet. I slutet av juni meddelade vi att Elicera har erhållit ATMP-klassificering (Advanced Therapy Medicinal Product) av europeiska läkemedelsmyndigheten EMA (European Med­icines Agency) för ELC-100. ATMP-klassificeringen är viktig och ger oss en tydlig regulatorisk väg fram till marknad.

Förutom ELC-100 utvecklar vi nästa generations onkolytis­ka virus, ELC-201, vilket har genmodifierats för att uppnå totalt tre olika viktiga verkningmekanismer med en parallell attack av cancercellerna via immunsystemet. Denna produkt är dessutom tillämpningsbar på de flesta cancerformer. En patentansökan lämnades in i april i år för att skydda läkeme­delskandidaten.

Därtill utvecklar Elicera, som ett av mycket få bolag i Europa, så kallade CAR T-celler mot såväl blod- och lymfkörtelcancer som mot solida tumörer. Behandling med CAR T-celler innebär en ny immunonkologisk metod för att angripa cancer med patientens egna, genmodifierade, T-celler. Metoden har generellt visat sig oerhört framgångsrik vid behandling av patienter med olika typer av blodcancer utan andra behandlingsalternativ, där många har blivit helt tumörfria. ASCO, en av världens största cancerorganisationer, utsåg CAR T-celler till ”Advance of the Year 2018”. Vi avser att bidra till området med våra egna specialmodifierade CAR T-celler som har förmåga att ytterligare förstärka immun­systemets kapacitet att bekämpa cancerceller och på så vis vill vi behandla de patienter med blodcancer som får återfall eller är resistenta mot konventionell CAR T-cellsbehandling. Vi utvecklar också en immunförstärkande CAR T-cell för behandling av solida tumörer, ett område som ännu är i sin linda och där CAR T-celler hittills inte riktigt lyckats lika bra som vid blod-och lymfkörtelcancer. Sist men inte minst vill jag understryka att våra CAR T-celler förstärks via vår egen färdigutvecklade teknologiplattform som vi kallar iTANK (Im­munoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) vilken syftar till att aktivera patientens inneboende immunsystem för en parallell attack av cancer via CD8+ T-celler. Vi ser en mycket stor potential i denna plattform som kan användas för att stärka, inte bara våra egna CAR T-celler, utan även andra bolags CAR T-celler under utveck­ling.

I juni noterades Elicera på Nasdaq First North Growth Market och i samband med detta säkrade vi 62 MSEK före emis­sionskostnader, tillräckligt för att finansiera verksamheten åtminstone till mitten av 2023. Vi står därmed väl rustade att nu ta Elicera in i nästa steg för att starta fler kliniska studier med våra immunterapier. Fokus för 2021:

 • Stärkt organisation.
 • Fortsätta pågående GMP-produktion av virusvektor för att skapa våra CAR T-celler för ELC-301 inför fas I/II-studie med planerad start nästa år.
 • Fortsätta den nu pågående kliniska fas I/II-studien med ELC-100 vars syfte är att fastställa max tolererbar dos att sedan testas i steg två i ytterligare 12 patienter.
 • Avsluta viktiga prekliniska studier för nya planerade kliniska studier de kommande åren.
 • Partneraktiviteter initieras och underhålls löpande.

Vi har kommit långt och ser nu framför oss spännande klinis­ka program med våra lovande läkemedelskandidater och med ett flertal pågående patientstudier under 2023 och framåt.

Jag vill tacka alla våra aktieägare för ert stöd och förtroende hittills!

Jamal El-Mosleh

VD och medgrundare

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021 kl. 08.45 CET.

Elicera Therapeutics AB:s delårsbokslut för januari till juni 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.elicera.com/investors-2/financial-reports.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är föremål för handel på Nasdaq First North Growth. G&W Fondkommission är Bolagets Certified Adviser, E-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden