Delårsbokslut Elicera Therapeutics AB januari - mars 2021

2021-04-14

Första kvartalet (januari-mars 2021)

 • Rörelseresultatet uppgick till -2 405 551 (-4 900) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -2 405 489 (-4 900) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 481 034 (-5 800) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,20 (-0,00) SEK.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Styrelsen utökades med cellterapispecialisten Karin Hoogendoorn.
 • Arbetet med börsintroduktion fortsätter framgångsrikt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

VD ord

Eliceras fokusområde är så kallad immunonkologi, det vill säga terapi mot cancer som bygger på att använda patientens immunförsvar mot tumörer. Fältet har potential att revolutionera sättet vi behandlar cancer.

Det är en snabbt växande marknad som bedöms uppgå till cirka 150 miljarder USD i värde omkring 2025. Vi ser en möjlighet att positionera bolaget som en betydelsefull spelare med effektiva immunterapier som med fördel också kan kombineras med andra läkemedelsbolags produkter.

Eliceras läkemedelskandidater baseras på mångårig forskning utförd av professor Magnus Essands forskargrupp på Uppsala universitet; ett viktigt arbete som har genererat intresse från så väl media som allmänheten och resulterat i flera utmärkelser och stora forskningsbidrag. Detta har inneburit att teamet har haft möjlighet att under många år utveckla flera av bolagets nuvarande läkemedelskandidater och även påbörja kliniska studier med hjälp av forskningsmedel. Vi är oerhört tacksamma för det betydelsefulla stöd som har gjort det möjligt för oss att nu lyfta blicken och projekten ut ur den akademiska miljön och gå mot en kommersiell utvecklingsfas.

Jag lärde känna professor Magnus Essand och hans kollega Di Yu redan 2014, när jag var VD på immunonkologibolaget Immunicum. Jag har sedan dess med stort intresse följt den positiva utvecklingen av teamets unika forskning. Jag är därför mycket tacksam och glad för att vi nu får chansen att arbeta tillsammans utvecklingen av teamets unika forskning. Jag är därför mycket tacksam på Elicera för att ta fram nya spännande immunonkologiska behandlingar.

Vår längst framskridna läkemedelskandidat, ELC-100/AdVince, baseras på ett onkolytiskt virus, det vill säga ett virus som endast förökar sig i, och spränger, cancerceller, men inte friska celler. Projektet befinner sig just nu i en klinisk fas I/II-studie för behandling av neuroendokrina tumörer (NET). Studien genomförs i samarbete med Uppsala universitet som är sponsor för studien via finansiering från VictoryNET-stiftelsen. Stiftelse sattes upp av den nu bortgångna finansmannen Vince Hamilton som själv drabbades av NET och läkemedelskandidaten har uppkallats efter honom. Studien är en så kallad doseskaleringsstudie där Elicera främst undersöker läkemedelskandidatens säkerhet. Förutom ELC-100 utvecklar vi nästa generations onkolytiska virus vilket har genmodifierats för att uppnå totalt tre olika viktiga verkningsmekanismer och en parallell attack av cancer via immunsystemet. Denna produkt är dessutom tillämpningsbar på de flesta cancerformer.

Därtill utvecklar Elicera, som ett av mycket få bolag i Europa, så kallade CAR T-celler mot såväl blod- och lymfkörtelcancer som mot solida tumörer. Behandling med CAR T-celler innebär en ny immunonkologisk metod för att angripa cancer med patientens egna, genmodifierade, T-celler. Metoden har generellt visat sig oerhört framgångsrik vid behandling av patienter med olika typer av blodcancer utan andra behandlingsalternativ, som blivit helt tumörfria. ASCO, en av världens största cancerorganisationer, utsåg CAR T-celler till ”Advance of the Year 2018”. Vi avser att bidra till området med våra egna specialmodifierade CAR T-celler som ytterligare förstärker immunsystemets kapacitet att bekämpa cancerceller och på så vis vill vi behandla de patienter med blodcancer som får återfall eller är resistenta mot konventionell CAR T-cellsbehandling. Vi utvecklar också en immunförstärkande CAR T-cell för behandling av solida tumörer, ett område som ännu är i sin linda och där CAR T-celler hittills inte riktigt lyckats lika bra som vid blod-och lymfkörtelcancer. Slutligen vill jag nämna att våra CAR T-celler har förstärkts med en egenutvecklad teknologiplattform som vi kallar iTANK som syftar till att aktivera patientens inneboende immunsystem och en parallell attack av cancer via CD8+ T-celler. Vi ser en mycket stor potential i denna plattform som kan användas för att stärka, inte bara våra egna CAR T-celler, utan även andras CAR T-celler under utveckling.

Elicera består av ett team med gedigen erfarenhet från så väl forskning som kommersiell immunonkologisk läkemedelsutveckling, inklusive kliniska studier med både CAR T-celler och onkolytiska virus. Professor Magnus Essand var exempelvis delaktig i den allra första CAR T-cellsstudien som genomfördes i Europa. Vi har också en erfaren styrelse på plats med mycket relevant kompetens från bland annat läkemedelsutveckling, immunonkologi, cellterapier, regulatorisk strategi samt affärsjuridik. Flertalet av styrelsemedlemmarna känner jag sedan många år tillbaka, så det finns redan ett bra samarbete på plats och de flesta i styrelsen har dessutom tidigare erfarenhet från arbetet med att notera bolag på Nasdaq. Vi har rekryterat Karin Hoogendoorn till styrelsen, en styrelseledamot som kommer bidra med kompetens och erfarenhet från CMC (tillverkning av läkemedel), särskilt gällande cellterapier. Hon har bland annat arbetat på Novartis med framtagande av deras numera marknadsgodkända CAR T-cellsterapi, Kymriah.

Vi står därmed väl rustade att nu ta Elicera in i nästa steg för att starta fler kliniska studier med våra immunterapier. Fokus för 2021:

 • Genomföra en kapitalanskaffning riktad till allmänheten genom en notering på publik marknadsplats. Kapitaltillskottet kommer göra det möjligt för oss att öka inklusionstakten av patienter i pågående klinisk prövning men också snabbare avancera övriga projekt mot kliniska studier för att hjälpa cancerpatienter. Det ger oss också en möjlighet att stärka organisationen så att vi på bästa sätt kan nå ut med vår spännande forskning.
 • Fortsätta pågående GMP-produktion av virusvektor för att skapa våra CAR T-celler för ELC-301 inför fas I/II-studie med planerad start nästa år.
 • Fortsätta den nu pågående kliniska fas I/II-studien med ELC-100.
 • Avsluta viktiga prekliniska studier för nya planerade kliniska studier de kommande åren.
 • Initiera kontakt med potentiella intressenter för iTANK-plattformen.
  Vi har kommit långt och ser nu framför oss ett spännande kliniskt program med våra lovande läkemedelskandidater och ett flertal pågående patientstudier under 2023 och framåt.

Det är därför med stor entusiasm som vi nu startar på allvar och ser fram emot att under 2021 även bjuda in allmänheten som aktieägare att vara med på vår resa mot att ta fram nya effektiva immunaktiverande behandlingar till våra cancerpatienter.

Jamal El-Mosleh
VD och medgrundare


Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2021 kl. 12.00 CET.

Elicera Therapeutics AB:s delårsbokslut för januari till mars 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.elicera.com/investors-2/financial-reports.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com


Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera CD8+ T-celler mot cancer.

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden