Elicera Therapeutics AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

2022-01-25

Fjärde kvartalet (oktober-december 2021)

* Rörelseresultatet uppgick till -2 142 267 (-2 596 526) SEK.

* Periodens resultat uppgick till -2 142 267 (-2 596 256) SEK.

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -879 846 (-782 625) SEK.

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,11 (-0,22) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,11 (-0,22) SEK.

* Utdelning föreslås till 0,00 SEK/aktie (föregående år 0,00)

 

Perioden (januari-december 2021)

* Rörelseresultatet uppgick till -13 119 368 (-2 828 545) SEK.

* Periodens resultat uppgick till -13 120 443 (-2 823 127) SEK.

* Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 293 102 (-905 251) SEK.

* Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,82 (-0,23) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,82 (-0,23) SEK.

 

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet

* Elicera Therapeutics utser professor Gunilla Enblad, opinionsledare inom CAR T-celler och B-cellslymfom, till vetenskaplig rådgivare.

* Elicera Theurpaeutics har presenterat forskningsresultat på ESGCT (European Society of Gene & Cell Therapy) Virtual Congress 2021 – 19-21 oktober och på 13th Annual PEGS Europe Summit (Protein & Antibody Engineering Summit) – 2-4 november.

* Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech för kon­traktstillverkning av virusvektorer för CAR T-cellsterapi.

 

Väsentliga händelser under perioden

* Styrelsen utökades med cellterapispecialisten Karin Hoo­gendoorn.

* Elicera genomför nyemission med stort intresse och tillförs 55,1 MKr netto efter kostnader.

* Elicera noteras på Nasdaq First North Growth Market 11 juni.

* Elicera Therapeutics lämnar in patentansökan för utveckling av nästa generations onkolytiska virus, ELC-201.

* Elicera Therapeutics erhåller ATMP-klassificering av EMA för onkolytiskt virus, ELC-100.

* Elicera Therapeutics styrelse och ledning ökar innehav och köper aktier.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 

* Elicera Theurpaeutics har stärker IP-skyddet för ELC-100 genom förvärv av patent från Immunicum.

* Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler

* Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter perio­dens utgång som påverkar resultat och ställning.

VD ord

 

Vi bekämpar cancer med nästa generationens cell- och genterapier och en universellt kompatibel CAR T-cell teknologiplattform

 

När vi nu lägger 2021 bakom oss kan vi blicka tillbaka på ett mycket händelserikt år för Elicera där vi har gjort viktiga framsteg som ett bolag och inom vår pipeline. En framgångsrik notering på First North Growth Market och en övertecknad nyemission som inbringade tillräckligt med kapital för att driva verksamheten bortåt andra halvan av 2023. Noteringen involverade ett betydande arbete inom corporate governance och due diligence och utgör därför en kvalitetsstämpel för bolaget.

 

Vår färdigutvecklade teknologiplattform iTANK har erhållit viktiga vetenskapliga valideringar

Vi presenterade viktiga proof-of-concept data kring iTANK på två vetenskapliga konferenser, det senaste vid European Society of Cell and Gene Therapy Congress i oktober, den största europeiska kongressen inom området. Dessa data visar att iTANK-plattformen stärker effekten av CAR T-cellsbehandlingar mot cancer oberoende av valet av CAR-molekyl, tumörtyp eller djurmodell vilket indikerar att den är universellt kompatibel med andra CAR T-cellsterapier. Teknologin kan lösa två av de största utmaningarna CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer och vi ser därför goda möjligheter att hitta flertalet licenstagare till teknologin. I samband med att data inom kort publiceras i en välrenommerad vetenskaplig tidskrift förväntar vi oss att det sänder starka signaler till såväl akademiska som kommersiella aktörer. 

 

Förstärkt patentskydd för ELC-100

Vi kunde nyligen rapportera att vårt IP-skydd för ELC-100 ytterligare har stärkts genom att vi har köpt tillbaka ett patent från Immunicum. Förvärvet innebär också att alla tidigare överenskommelser med Immunicum gällande eventuella royalties och milstensbetalningar inte längre gäller vilket vi sammantaget bedömer kommer att underlätta framtida samtal med potentiella partners till ELC-100. Slutligen ger patentet oss också en framtida möjlighet att utveckla nya onkologiska virus baserat på samma teknologi.

 

Hittills har sju patienter behandlats i den första delen av den pågående fas I/II-studien med vårt onkolytiska virus, ELC-100. Patienterna behandlas på Akademiska sjukhuset i Uppsala och vi undersöker även möjligheten att starta upp ännu en klinik utomlands för att påskynda rekryteringen av patienter. Rapportering av säkerhetsdata kommer ske efter varje fullt behandlad patientgrupp, kohort, i studien. Under 2021 meddelade vi också att ELC-100 erhållit så kallad ATMP-klassificering från EMA (European Medicines Agency) vilket är viktigt då det ger oss en tydlig regulatorisk väg för läkemedelskandidaten fram till marknadsgodkännande.

 

Ytterligare ett samarbete med Baylor College of Medicine in USA

I april 2021 lämnade vi in en patentansökan för ELC-201 som utgör nästa generations onkolytiska virus med tre kombinerade verkningsmekanismer mot cancer. Läkemedelskandidaten har potential att behandla de flesta cancerformer och vår primära indikation för ELC-201 kommer att utvärderas under detta år. För att så snabbt som möjligt kunna starta kliniska studier efter att vi beslutat om prioriterad indikation för ELC-201 så har vi redan nu påbörjat GMP-produktion av det onkolytiska viruset tillsammans med Baylor College of Medicine i USA. Detta är vårt andra samarbete med BCM och det känns bra att ytterligare stärka våra band till USA på det här sättet.

 

Prekliniskt arbete med ELC-301 fortsätter

För vårt längst framskridna CAR-T-projekt, ELC-301 för behandling av B-cellslymfom, har vi startat GMP-produktion av så kallade vektorer för tillverkning av CAR-T-celler vilka beräknas vara klara innan sommaren i år. Vi kunde också nyligen rapportera att Vinnova har beviljat ett bidrag på ca 5 miljoner SEK för att automatisera tillverkningsprocessen av våra CAR T-celler. CAR T-cellsterapier är mycket komplexa att tillverka. Vårt mål är att etablera en automatiserad produktionsprocess för att minska tillverkningstiden, förbättra robustheten och minska produktionsfel. Om vi ​​lyckas förväntar vi oss att kunna addera ytterligare en viktig tillgång till vår portfölj av immateriella rättigheter genom att ansöka om patentskydd för den automatiserade tillverkningsprocessen. Vi kommer att kunna använda denna process inte bara för ELC-301 utan också för vår CAR T-cellsterapi i solida tumörer, ELC-401. Vi är också i slutskedet av att besluta om studiedesignen för vår första patientstudie med ELC-301 som därefter ska diskuteras med Läkemedelsverket. Målsättningen är att undvika den sedvanliga pre-kliniska toxikologi-studien vilken är regulatoriskt tekniskt utmanande när man arbetar med CAR-T celler. 

 

Kontrakttillverkningsavtal med BioNTech

ELC-401 är vår CAR T-cellsterapi vars verkningsmekanism kan utnyttjas vid behandling av en rad olika solida tumörer, och initialt kommer vi att behandla patienter med cancer i hjärnan (glioblastom). För att bekräfta potentialen även i andra solida tumörindikationer kommer vi kartlägga olika tumörceller för att hitta den måltavla som ELC-401 riktar sig mot, ett arbete som kommer slutföras nu under 2022. Under 2021 ingick vi också ett kontrakttillverkningsavtal med tyska BioNTech för produktion av de virusvektorer som därefter ska användas när vi konstruerar våra CAR T-celler för användning i kommande kliniska studier. Den första studien beräknas kunna starta tidigast under 2023.

Jag vill rikta ett stort tack till Elicerateamet för deras hårda arbete under året, samt till våra nya aktieägare för deras förtroende. Jag ser fram emot att fortsätta Eliceras viktiga arbete att bekämpa cancer genom att utveckla nästa generation av cell- och genterapier samt att bygga kännedom om vår universellt kompatibel CAR T-cell teknologiplattform.

 

 

Jamal El-Mosleh

VD och medgrundare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2022 kl. 08.04 CET.

 

Elicera Therapeutics AB:s delårsbokslut för januari till december 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.elicera.com/investors-2/financial-reports.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

 

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer.

Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post:ca@gwkapital.se  tel.: 08503 000 50.

 

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden