Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

2022-08-22

 

Andra kvartalet (april-juni 2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till -3 641 800 (-1 818 751) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -3 667 200 (-1 818 888) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –3 877 975 (3 486 666) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,19 (-0,15) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,19 (-0,15) SEK.

 

Perioden (januari-juni 2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till -8 382 851 (-4 223 302) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -8 421 815 (-4 224 377) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –9 211 200 (5 631) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,43 (-0,35) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,43 (-0,35) SEK.

 

 

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansie­ring för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301.
 • Elicera Therapeutics har med befintlig kassa och EU stöd full finansiering för olika studier fram till första halvan av 2024.

 

Väsentliga händelser under perioden

      Elicera Therapeutics stärker IP-skyddet för ELC-100 genom förvärv av patent från Immunicum.

      Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler.

 • Årsstämma hålls 7 mars. Styrelsen omväljs förutom Karin Hoogendoorn som avböjt omval.
 • Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformens verkningsmekanism och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

VD ord

 

2,5 miljoner Euro säkrat i EU-bidrag för ELC-301

I juni meddelade vi att Elicera har säkrat 2,5 miljoner Euro i bidrag från EIC Accelerator Fund. EIC står för European Innovation Council och är en del av EU:s största finansierings­program som heter Horizon Europe. EIC Accelerator-fonden stöder små och medelstora företag som har utvecklat skal­bara innovationer med genombrottspotential. Vår innovativa forskning och utveckling inom CAR T-cellterapi och onkoly­tiska virus, samt tidigare erhållna forskningsbidrag, visar just detta. Trots mycket hård konkurrens har vi nu säkrat cirka 40 miljoner SEK i totala anslag för ELC-301-programmet. Enligt våra uppskattningar innebär det att den kommande kliniska fas I/IIa-studien nu är fullt finansierad.

Vi bedömer att vi med befintlig kassa, EU-bidraget och övriga bidrag har finansiering att driva samtliga program i full fart till första halvan av 2024.

I dagens vikande finansmarknad kan det vara en utmaning att säkra finansiering. Tack vare EIC:s beslut, som grundar sig i den vetenskapliga höjden och möjligheten till skalbarhet för ELC-301, har vi möjligheten att nå betydande värdeskapande milstolpar utan att behöva inleda någon kapitalresningspro­cess i närtid. Vi ser också kontinuerligt över alterna­tiva finansieringslösningar för att på bästa sätt säker­ställa att samtliga program har optimala förutsätt­ningarna för att snabbast möjligt nå patienter och marknaden.

 

Ökat fokus på partnering-aktiviteter

Vår ambition är att ingå flera samarbeten kring iTANK-platt­formen och bolaget har pågående dialoger med aktörer utanför Sverige. Vi tror på plattformens starka potential att möjliggöra CAR T-cellsbehandling av solida tumörer och ser därför fram emot kommande tillfällen att öka exponeringen av och inleda ytterligare dialoger kring Elicera och iTANK.

Bland annat kommer Elicera att delta på flera konferenser under andra halvan av året. Redan nu i augusti deltar Elicera som sponsor och presenterande bolag för konferensen Cell Therapy Durability Response Summit (CTDR) i Boston, USA. Konferensen fokuserar på hur man bäst löser de problem med kortvarig terapeutisk effekt, framför allt i solida tumörer, som det senaste året konstaterats med bland annat allogena CAR T-behandlingar och för vilket just Eliceras iTANK-plattform har utvecklats för att lösa. Förutom CTDR så kommer vi även att presentera bolaget på Onco Cell Therapy Summit i Amster­dam, i november och på Oncolytic Virotherapy Summit, också i Boston, i december 2022.

Partneringaktiviteter kommer även att äga rum inom ramen för Nordic Life Science Days i september och BIO-Europe i november.

 

Utvecklingsprogrammen fortsätter enligt plan med fokus på att lösa utmaningar i patientrekryteringen för ELC-100

Patientrekryteringen för den pågående kliniska fas I/II-stu­dien med ELC-100 har under året gått långsamt till följd av pandemin och att det är en relativt ovanlig cancerform. Vi ser det som osannolikt att studien hinner fullrekryteras innan årets slut, men vi fick nyligen Läkemedelsverkets godkännan­de för uppdaterade inklusionskriterier och ser även över andra åtgärder för att underlätta patientrekryteringen.

Utöver att finansiering har säkrats för den kommande fas I/IIa-studien med ELC-301 för behandling av B-cellslymfom går förberedelserna inför patientstudien enligt plan. Vi träffar Läkemedelsverket i september för att diskutera det finala stu­dieupplägget och vår ambition är att påbörja studien omkring årsskiftet.

För våra övriga program, ELC-201 och ELC-401, pågår fullt finansierad Good Manufacturing Practice (GMP)-produktion enligt plan och väntas avslutas under 2023. Under senhösten planerar vi att slutföra vår indikationsanalys för ELC-201 i syfte att besluta en indikation för utvärdering/undersökning av kandidaten. Kliniska studier för de två ovannämnda program­men beräknas kunna starta tidigast 2024.

 

Sammanfattningsvis vill jag tacka mina kollegor för fantas­tiska insatser, inte minst kopplade till den stora framgången med EU-bidraget, samt Eliceras aktieägare för fortsatt för­troende under kvartalet. Jag fram emot resten av ett mycket spännande 2022.

 

 

Jamal El-Mosleh

VD och medgrundare

 

 

 

Detta delårsbokslut har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2022 kl. 08.06 CET.

 

Elicera Therapeutics AB:s delårsbokslut för januari till juni 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.elicera.com/investors-2/financial-reports.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

 

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer.

Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post:ca@gwkapital.se  tel.: 08503 000 50.

 

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden