Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

2021-11-18

Tredje kvartalet (juli-september 2021)

 • Rörelseresultatet uppgick till -6 753 799 (-216 550) SEK.
 • Periodens resultat uppgick till -6 753 799 (-211 132) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 418 888 (-104 589) SEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,34 (-0,02) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,34 (-0,02) SEK.

Perioden (januari-september 2021)

 • Rörelseresultatet uppgick till -10 977 101 (-232 020) SEK.
 • Periodens resultat uppgick till -10 978 176 (-226 601) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13 413 256 (-122 627) SEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,75 (-0,02) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,75 (-0,02) SEK.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Elicera Therapeutics styrelse och ledning ökar innehav och köper aktier.
 • Elicera Theurpaeutics har presenterat forskningsresultat på ESGCT (European Society of Gene & Cell Therapy) Virtual Congress 2021 – 19-21 oktober och på 13th Annual PEGS Europe Summit (Protein & Antibody Engineering Summit) – 2-4 november.

Väsentliga händelser under perioden

 • Styrelsen utökades med cellterapispecialisten Karin Hoo­gendoorn.
 • Elicera genomför nyemission med stort intresse och tillförs 55,1 MKr netto efter kostnader.
 • Elicera noteras på Nasdaq First North Growth Market 11 juni.
 • G&W utses till Certified Adviser.
 • Elicera Therapeutics lämnar in patentansökan för utveckling av nästa generations onkolytiska virus, ELC-201.
 • Elicera Therapeutics erhåller ATMP-klassificering av EMA för onkolytiskt virus, ELC-100.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Elicera Therapeutics utser professor Gunilla Enblad, opinionsledare inom CAR T-celler och B-cellslymfom, till vetenskaplig rådgivare.
 • Valberedning utses med Magnus Essand som ordförande.
 • Elicera Therapeutics sluter avtal med BioNTech för kon­traktstillverkning av virusvektorer för CAR T-cellsterapi.
 • Inga övriga väsentliga händelser har inträffat efter perio­dens utgång som påverkar resultat och ställning.

VD ord

Vår teknologiplattform iTANK är utvecklad för att CAR T-celler ska generera en dubbel attack mot cancer.

Utöver vår breda portfölj av immunonkologiska läkemedel­skandidater har vi ytterligare en mycket viktig tillgång i vår färdigutvecklade teknologiplattform, iTANK (immunoThe­rapies Activated with NAP for efficient Killing). iTANK har ursprungligen utvecklats för att förstärka effekten av våra egna immunonkologiska behandlingar genom att övervinna några av de största utmaningarna med CAR T-cellsterapier för behandling av solida tumörer, nämligen bristande effekt och resistensutveckling. Nyligen presenterade vi prekliniska data som ger oss proof-of-concept för teknologin på den största europeiska kongressen inom området, European Society of Cell & Gene Therapy. Vår data visar att vi med iTANK förstärker effekten av CAR T-celler oavsett valet av CAR-molekyl, tumörtyp eller musmodell. Detta indikerar att plattformen är universellt kompatibel även med annan CAR T-teknologi. Vi har därmed goda förutsättningar att starta marknadsföringen av plattformen under hösten med målet att på sikt etablera flertalet samarbeten med andra CAR-T bolag kring just iTANK.

Hittills har sju patienter behandlats i den första delen av den pågående fas I/II-studien med vårt onkolytiska virus, ELC-100. Patienterna behandlas på Uppsala Akademiska Sjukhus men vi undersöker även möjligheten att starta upp ännu en klinik utomlands för att påskynda rekryteringen av patienter. Rapportering av säkerhetsdata kommer ske efter varje fullt behandlad patientgrupp, kohort, i studien.

För vårt längst framskridna CAR-T-projekt, ELC-301 för behandling av B-cellslymf­om, har vi startat GMP-pro­duktion av så kallade vektorer för tillverkning av CAR-T-celler som beräknas vara klar innan somma­ren nästa år. Vi är också i slutskedet av att besluta om studiedesignen som därefter ska diskuteras med Läkemedelsverket.

Utvecklingen av våra övriga projekt, ELC-201 och ELC-401, går enligt plan. Nyligen signerade vi ett kontrakttillverk­ningsavtal med BioNTech för produktion av de virusvektorer som skall användas för att konstruera CAR T-cellerna inför vår kommande fas I/II-studie med planerad start 2023. För ELC-201, vår nästa generations onkolytiska virus vilken är applicerbar för behandling av de flesta cancerformer, återstår det att välja första och mest kliniskt intressanta indikation. En analys kommer genomföras under nästa år. ELC-401 är vår CAR T-cellsterapi som kan användas vid behandling av en rad olika solida tumörer, men initialt kommer vi att behandla patienter med cancer i hjärnan (glioblastom). För att bekräfta potentialen även i andra solida cancerindikationer kommer vi screena olika tumörceller för den måltavla som ELC-401 riktar sig mot, ett arbete som kommer slutföras under nästa år.

Jamal El-Mosleh

VD och medgrundare

Denna bokslutskommuniké har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2021 kl. 08.45 CET.

Elicera Therapeutics AB:s delårsbokslut för januari till september 2021 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.elicera.com/investors-2/financial-reports.

For further information please contact:

Jamal El-Mosleh, CEO, Elicera Therapeutics AB

Phone: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer.

Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post:ca@gwkapital.se  tel.: 08‑503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden