Elicera Therapeutics offentliggör styrelsens beslut om emission av units inför notering, samt av Finansinspektionen godkänt prospekt

2021-05-21

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ELICERA THERAPEUTICS AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.                                                                                                
 

Styrelsen för Elicera Therapeutics AB (”Elicera” eller ”Bolaget”) har publicerat av Finansinspektionen godkänt prospekt på hemsidan, www.elicera.se, samt har genom utnyttjande av det emissionsbemyndigande som antogs vid årsstämman den 26 april 2021, beslutat om en riktad emission av högst 6 500 000 units, vardera bestående av en (1) ny aktie och en (1) ny vederlagsfri teckningsoption serie TO 1 (”Erbjudandet”). Erbjudandet genomförs i syfte att säkra tillgången på nytt kapital samt utöka ägarbasen inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market, och rätt att teckna units i Erbjudandet ska tillkomma allmänheten i Sverige samt professionella investerare i Sverige och utomlands. Teckningskursen uppgår till 8,00 SEK per unit, vilket motsvarar 8,00 SEK per aktie, och anmälningsperioden inleds den 24 maj 2021. Vid full teckning i Erbjudandet kommer Elicera att tillföras 52,0 MSEK före emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i Erbjudandet kommer Bolaget i november 2022 att tillföras ytterligare 37,7 MSEK före emissionskostnader. Vid stort intresse för erbjudandet har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare 1 250 000 Units motsvarande 10 MSEK genom en riktad emission. 

Motiv för erbjudandet

Styrelsen har beslutat att genomföra föreliggande Erbjudande för att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Syftet med Erbjudandet är främst att finansiera utvecklingen av de fyra läkemedelsprojekten mot prekliniska och kliniska studier, varav ELC-100 är det projekt som kommit längst i utveck­lingen mot färdigt läkemedel.

Eliceras bedömning är att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för att täcka Bola­gets behov under den kommande tolvmånadersperioden givet Bolagets aktuella affärsplan. Med hänsyn till Bolagets planerade aktiviteter bedöms kapitalbehovet för den kommande tolvmånadersperioden uppgå till cirka 26 MSEK.

Om Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget att tillföras cirka 46,7 MSEK efter avdrag för emissionskostnader om cirka 5,3 MSEK, men före eventuell övertilldelning. Elicera avser använda nettolikviden till följande ändamål angivna i prioritetsordning:

 1. Vidareutveckling av ELC-100 och ELC-201......................20-25 %

 2. Vidareutveckling av ELC-301 och ELC-401......................40-45 %
 3. Allmänt utvecklingsarbete...................................................      5 %
 4. Rörelsekapital och administration..................................... 20-25 %

”Elicera går nu in i en ny utvecklingsfas med ökat fokus på kliniska studier. Den förestående kapitalanskaffningen och den planerade marknadsnoteringen av aktien ger oss förutsättningar att effektivt avancera våra läkemedelskandidater mot patientstudier och bättre möjligheter att exponera vår verksamhet mot sjukvården, kapitalmarknaden och industrin”, kommenterar Eliceras VD, Jamal El-Mosleh

Erbjudandet i sammandrag

 • Syftet med Erbjudandet, tillika skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att säkra tillgången på nytt kapital samt utöka ägarbasen inför den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market, och rätt att teckna units i Erbjudandet ska tillkomma allmänheten i Sverige samt professionella investerare i Sverige och utomlands.

 • Erbjudandet innefattar en emission av högst 6 500 000 units, vardera bestående av en (1) ny aktie och en (1) ny vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Sammanlagt omfattar Erbjudandet högst 6 500 000 aktier och högst 6 500 000 teckningsoptioner serie TO 1. Vid full teckning i Erbjudandet kommer Bolagets aktiekapital att ökas med 273 000,00 SEK, och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner som ingår i Erbjudandet kommer Bolagets aktiekapital att ökas med ytterligare 136 500,00 SEK. Full teckning i Erbjudandet skulle innebära en utspädningseffekt om cirka 35,1 procent av aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Bolaget. Fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i Erbjudandet för teckning av aktier skulle vidare innebära en ytterligare utspädningseffekt om cirka 14,92 procent av aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Bolaget (baserat på aktiekapitalet samt antalet aktier och röster omedelbart efter Erbjudandets genomförande), innebärande en sammanlagd utspädningseffekt om cirka [44,76] procent. Utspädning har beräknats som tillkommande aktiekapital respektive antal aktier och röster dividerat med aktiekapitalet respektive antalet aktier och röster efter respektive emission av aktier.
 • Teckningskursen uppgår till 8,00 SEK per unit, vilket motsvarar 8,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Teckningskursen har fastställts i förhandlingar med ankarinvesterare och utifrån en bedömning av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och bolagets affärsutsikter. Teckningskursen motsvarar en värdering av samtliga aktier Bolaget om cirka 96,3 MSEK, före Erbjudandets genomförande. Sammantaget gör styrelsen bedömningen att teckningskursen motsvarar en rimlig och väl avvägd värdering av Bolaget.
 • Två (2) teckningsoptioner serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 november 2022 till och med 30 november 2022 till en teckningskurs om 11,60 SEK per aktie. Enligt vad som närmare framgår av de fullständiga villkoren för teckningsoptionerna kan teckningskursen för aktier som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptioner respektive det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av komma att bli föremål för omräkning i vissa fall. Vidare kan perioden för utnyttjandet av teckningsoptionerna komma att tidigareläggas och senareläggas i vissa fall.
 • Anmälningsperioden inleds den 24 maj 2021 och kommer att löpa till och med den 8 juni 2021. Betalning för tecknade units ska ske enligt anvisningar som närmare anges i prospektet. Styrelsen äger rätt att förlänga anmälningsperioden samt tiden för betalning.
 • Teckning kommer att vara möjlig genom Nordnet och Avanza, samt de banker/ förvaltare som möjliggör för sina kunder att teckna i emissionen. Noteras bör att olika banker kan ha tidigare dag och tid som sista dag för anmälan om deltagande i emissionen.
 • Vid full teckning i Erbjudandet kommer Elicera att tillföras 52,0 MSEK före emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i Erbjudandet kommer Elicera i november 2022 att tillföras ytterligare 37,7 MSEK före emissionskostnader.
 • Vid stort intresse för erbjudandet har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare 1 250 000 Units motsvarande 10 MSEK genom en riktad emission. 

Prospekt

Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet samt information om Elicera framgår av det prospekt som offentliggjorts idag den 21 maj 2021 med anledning av Erbjudandet ("Prospektet").

Tidsplan

Första teckningsdag:                                24 maj 2021

Sista dag för teckning hos Nordnet m fl. 7 juni 2021

Sista teckningsdag:                                  8 juni 2021

Utfall i emissionen meddelas:                  9 juni 2021

Preliminär första handelsdag för aktien:  11 juni 2021

Teckningsoptionen (TO1) kommer att listas efter emissionens registrering enligt senare pressmeddelande.

Notering på Nasdaq First North Growth Market

Bolaget har ansökt om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och har erhållit meddelande om villkorat godkännande för upptagande till handel (förutsatt tillräcklig spridning av aktien efter genomförd emission, etc).

Ingångna teckningsåtaganden

Inför emissionen har ett konsortium av externa investerare, syndikerat av den finansiella rådgivaren, förbundit sig att teckna cirka 31,9 MSEK i emissionen, därtill har teckningsförbindelser inlämnats från styrelse, bolagsledning samt tidiga investerare om ytterligare cirka 1,3 MSEK, vilket tillsammans innebär att cirka 33 MSEK på förhand säkerställts som signerade teckningsförbindelser. Inga säkerheter har härvid ställts för uppfyllande av dessa.

Lock-up

Sammanlagt har aktieägare som representerar 84 procent av samtliga röster och kapital före Erbjudandet, däribland samtliga ledande befattningshavare och styrelsemedlemmar som äger aktier i Bolaget åtagit sig gentemot G&W Fondkommission att, under en period om 365 dagar från första dag för handel i Bolagets aktier, inte utan G&W Fondkommissions skriftliga samtycke, sälja, låna ut eller pantsätta aktier i Bolaget.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Elicera i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Elicera. Nordnet kommer att agera Selling Agent i samband med Erbjudandet och Aktieinvest Fondkommission AB är utsett emissionsinstitut.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera CD8+ T-celler mot cancer.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se
 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Elicera. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier och teckningsoptioner i Elicera kommer endast att ske genom det prospekt som Elicera offentliggjort idag . Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Elicera för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier och teckningsoptioner som tecknas i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden