Idag inleds teckningsperioden för Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

2021-05-24

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ELICERA THERAPEUTICS AB. SE ÄVEN AGöteborg den 24 maj 2021 – Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelar att teckningsperioden för bolagets nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market inleds idag och pågår till 8 juni. Nyemissionen utgörs av en riktad emission av högst 6 500 000 Units, vardera bestående av en (1) ny aktie och en (1) ny vederlagsfri teckningsoption serie TO 1. Vid full teckning i Erbjudandet kommer Elicera att tillföras 52,0 MSEK före emissionskostnader, och vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i Erbjudandet kommer Bolaget i november 2022 att tillföras ytterligare 37,7 MSEK före emissionskostnader.

”Elicera går nu in i en ny utvecklingsfas med ökat fokus på kliniska studier. Den förestående kapitalanskaffningen och den planerade marknadsnoteringen av aktien ger oss förutsättningar att effektivt avancera våra läkemedelskandidater mot patientstudier och bättre möjligheter att exponera vår verksamhet mot sjukvården, kapitalmarknaden och industrin”, kommenterar Eliceras VD, Jamal El-Mosleh.

Lägesbeskrivning i sammanfattning

  • Elicera närmar sig klinisk utveckling med 4:e generationens CAR-T terapier för förbättrad behandling av fasta och icke-solida tumörer.  Företaget ligger i framkant i utvecklingen samtidigt som majoriteten av företagen fortfarande utvecklar andra generationens terapier.
  • Elicera äger en fullt utvecklad teknikplattform som kallas iTANK som genererar CAR T-celler med en andra verkningsmekanism för att hämma tumörtillväxt och förlänga överlevnad jämfört med konventionella CAR-T-celler
  • Nästa generations onkolytiska viruskandidater som kombinerar tre verkningsmekanismer för flera cancerindikationer är under utveckling.
  • Solid IP portfölj genom beviljade och in-licensierade patent eller pågående patentansökningar för alla viktiga tillgångar, inklusive läkemedelskandidater och iTANK-plattformen.
  • Stark ledningsgrupp och styrelse med djuplodande erfarenhet inom immunterapiområdet och utveckling av snabbväxande företag samt att skapa tillgångar av värde genom samarbeten och licensieringsavtal.

Anledning till Erbjudandet

Styrelsen har beslutat att genomföra erbjudandet för att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med Bolagets affärsplan och strategi. Syftet med Erbjudandet är främst att finansiera utvecklingen av de fyra läkemedelsprojekten för prekliniska och kliniska studier, varav ELC-100 är mest avancerat.

Om Erbjudandet fulltecknades tillförs Bolaget cirka 46,7 MSEK minus emissionskostnader om cirka 5,3 MSEK. Om erbjudandet är kraftigt övertecknad har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare 1 250 000 Units motsvarande 10 MSEK genom en riktad emission.

Elicera avser att använda nettolikviden för följande ändamål som anges i prioritetsordning:

  • Vidareutveckling av ELC-100 och ELC-201
  • Vidareutveckling av ELC-301 och ELC-401
  • Allmänt utvecklingsarbete
  • Säkra rörelsekapital och administration    

Teckning av aktien

Teckning kommer att vara möjlig genom Nordnet och Avanza, samt de banker/ förvaltare som möjliggör för sina kunder att teckna i emissionen. Teckning avslutas 8 juni. Noteras bör att olika banker kan ha tidigare dag och tid som sista dag för anmälan om deltagande i emissionen.

Prospekt och mera information

Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet samt information om Elicera framgår av det prospekt som offentliggjorts och finns på Eliceras hemsida www.elicera.com/nav/disclaimer-borsnotering-2021.

VSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.   
                                                                                             

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. För mer information, vänligen besök www.elicera.se
 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Elicera. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier och teckningsoptioner i Elicera kommer endast att ske genom det prospekt som Elicera offentliggjorde den 21 maj, 2021. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Elicera för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier och teckningsoptioner som tecknas i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
 

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden