Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB 26 april 2021

2021-04-26

Idag, den 26 april 2021, hölls årsstämma i Elicera Therapeutics AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon utdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2020 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med förslag från Bolagets tre största aktieägare (som representerar 77 % av rösterna) att omvälja ledamöterna Agneta Edberg (ordförande), Christina Herder, Jan Zetterberg, Karin Hoogendoorn, Magnus Essand och Margareth Jorvid, med Di Yu som styrelsesuppleant. Årsstämman beslutade vidare att styrelsearvode (plus eventuella sociala avgifter) ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och med 90 000 SEK till var och en av övriga styrelseledamöter som ej är anställda.

Årsstämman beslutade att omvälja revisionsbolaget RSM Göteborg Kommanditbolag, för tiden intill slutet av nästa årsstämma med Kristofer Håkansson som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Beslut om instruktion för valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med huvudägarnas förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista augusti. Arvode till ledamöterna i valberedningen ska inte utgå. Vidare antogs en instruktion för valberedningen.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier och/eller teckningsoptioner. Emission ska kunna ske mot kontant betalning, mot betalning genom apport eller genom kvittning, eller eljest förenas med villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att tillföra bolaget nödvändigt kapital för finansieringen av verksamheten, möjliggöra företags- eller produktförvärv, möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget, samt möjliggöra en spridningsemission av aktier eller s.k. units bestående av aktier och teckningsoptioner (inklusive eventuell övertilldelningsoption) inför eller i samband med en marknadsnotering av bolagets aktier (”Noteringsemission”).

För det fall bemyndigandet utnyttjas för genomförande av en Noteringsemission, ska ökningen av aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget inte begränsas på annat sätt än av bolagsordningens vid var tid gällande högsta gränser för tillåtet aktiekapital och antal aktier. För det fall bemyndigandet utnyttjas i syfte att genomföra en eller flera emissioner av andra skäl, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget emellertid inte kunna ökas med mer än 20 procent av registrerat aktiekapital och antal aktier vid den tidpunkt då bemyndigandet för första gången utnyttjas för annan typ av emission än en Noteringsemission.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 april 2021 kl. 12.00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera CD8+ T-celler mot cancer.

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden