Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 16 maj 2023

2023-05-16

Vid årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ), org. 556966-4955, (”Bolaget”) den 16 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.elicera.com.

 

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning.

 

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 31 968 591 kronor balanseras i ny räkning.

 

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

 

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 200 000 SEK till styrelsens ordförande och med 120 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte erhåller ersättning av Bolaget på grund av anställning samt att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsesuppleanten.

 

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter med en (1) suppleant.

 

Årsstämman omvalde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, de nuvarande styrelseledamöterna Agneta Edberg, Christina Herder, Jan Zetterberg, Magnus Essand och Margareth Jorvid samt omvalde Di Yu som styrelsesuppleant. Agneta Edberg omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Årsstämman omvalde till revisor RSM Göteborg Kommanditbolag som utsett Kristofer Håkansson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

 

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

 

Jamal El-Mosleh, CEO, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51

jamal.elmosleh@elicera.com

 

 

Certified Advisor

Erik Penser Bank

 

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elicera Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 kl16.01 CEST.

 

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden