Kommuniké från årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ) den 7 mars 2022

2022-03-07

Org nr 556966-4955

Datum: 7 mars  2022    
 

Vid årsstämma i Elicera Therapeutics AB (publ), org. 556966-4955, (”Bolaget”) den 7 mars 2022 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.elicera.com.

 

Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets resultat- och balansräkning.

Årsstämman beslutade att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021 och att till årsstämmans förfogande stående medel om 51 407 222 kronor balanseras i ny räkning.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

 

Styrelse och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med 120 000 SEK till styrelsens ordförande och med 90 000 SEK till var och en av övriga ordinarie styrelseledamöter som inte erhåller ersättning av Bolaget på grund av anställning samt att inget styrelsearvode ska utgå till styrelsesuppleanten.

Årsstämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

 

Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter med en (1) suppleant.

 

Årsstämman omvalde, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, de nuvarande styrelseledamöterna Agneta Edberg, Christina Herder, Jan Zetterberg, Magnus Essand och Margareth Jorvid samt omvalde Di Yu som styrelsesuppleant. Karin Hoogendoorn har avböjt omval. Agneta Edberg omvaldes till styrelsens ordförande.

 

Årsstämman omvalde till revisor RSM Göteborg Kommanditbolag som utsett Kristofer Håkansson som huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

 

Beslut om emissionsbemyndigande

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp motsvarande en utspädning om 20 procent av aktiekapitalet.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Elicera Therapeutics AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First North Growth Markets regelverk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2022 kl. 15.46 CET.

 

 

Om Elicera Therapeutics AB
Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden