Sista dag för teckning i Elicera Therapeutics nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market

2021-06-04

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SYDKOREA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I ELICERA THERAPEUTICS AB. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.    
 

Göteborg den 4 juni 2021 – Elicera Therapeutics AB (publ), ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar immunonkologiska behandlingar med fokus på CAR T-celler och onkolytiska virus, meddelar att teckningsperioden för bolagets nyemission inför planerad listning på Nasdaq First North Growth Market avslutas på tisdag 8 juni. I de flesta fall görs teckning tidigare bland annat 7 juni för teckning via Nordnet och Avanza.

Intresset för teckning har hittills varit stort.

                               

Sista dag för teckning av aktien

Teckning görs via Nordnet och Avanza senast måndag 7 juni innan dagen är slut, samt de banker/ förvaltare som möjliggör för sina kunder att teckna i emissionen. Noteras bör att olika banker kan ha tidigare dag och tid som sista dag för anmälan om deltagande i emissionen.

 

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning planeras onsdag 9 juni. Samtidigt kommer resultat av emissionen att offentliggöras.

 

Planerad dag för notering

Planerad dag för notering på First North Growth Market är fredag 11 juni.

 

Prospekt och mera information

Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet samt information om Elicera framgår av det prospekt som offentliggjorts och finns på Eliceras hemsida www.elicera.com/nav/disclaimer-borsnotering-2021.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar. Arbetet baseras på uppmärksammad mångårig forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet och har resulterat i utvecklingen av fyra läkemedelskandidater, varav två CAR T-celler och två onkolytiska virus. Därtill har Elicera färdigutvecklat en teknologiplattform kallad iTANK som kan användas för att optimera samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. För mer information, vänligen besök www.elicera.se
 

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Elicera. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier och teckningsoptioner i Elicera kommer endast att ske genom det prospekt som Elicera offentliggjorde den 21 maj, 2021. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Elicera för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller USA eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Nya aktier och teckningsoptioner som tecknas i Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i sin nuvarande lydelse ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.
 

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden