Bolagsordning

Eliceras bolagsordning antogs den 9:e november, 2020.

§ 1 Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn är Elicera Therapeutics AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom Life Science samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 och högst 2 000 000 SEK.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 12 000 000 och högst 48 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre suppleanter.

§ 7 Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska även annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få deltaga vid bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 9 Plats för bolagsstämma

Bolagsstämma ska kunna hållas i Uppsala eller Stockholm.

§ 10 Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
  b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställdabalansräkningen; samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
 9. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer
 10. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter
 11. Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari–31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.