Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

2022-11-18

Tredje kvartalet (juli-september 2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till -7 028 100 (-6 753 799) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -7 118 476 (-6 753 799) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –4 875 926 (-13 418 888) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,36 (-0,34) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,36 (-0,34) SEK.

 

Perioden (januari-september 2022)

 • Rörelseresultatet uppgick till -15 410 951 (-10 977 101) SEK
 • Periodens resultat uppgick till -15 540 291 (-10 978 176) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –14 087126 (-13 413 256) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,79 (-0,75) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,79 (-0,75) SEK.

 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 

Väsentliga händelser under perioden

      Elicera Therapeutics stärker IP-skyddet för ELC-100 genom förvärv av patent från Immunicum.

      Elicera Therapeutics säkrar 5 miljoner SEK i bidragsfinansiering från Vinnova för att utveckla en automatiserad tillverkningsprocess av CAR T-celler.

 • Elicera Therapeutics publicerar en vetenskaplig artikel i Nature Biomedical Engineering om iTANK-plattformens verkningsmekanism och data som indikerar dess universella kompatibilitet med andra CAR T-cellsterapier.
 • Elicera Therapeutics avslutar framgångsrikt prekliniska proof-of-concept-studier som bekräftar verkningsmekanismen för det onkolytiska viruset ELC-201.
 • Elicera Therapeutics tilldelas 2,5 miljoner Euro i EU-finansiering för att fullt ut finansiera en klinisk fas I/II-studie med sin CAR T-cellsterapi, ELC-301.
 • Elicera Therapeutics har med befintlig kassa och EU stöd full finansiering för olika studier fram till första halvan av 2024.

 

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Elicera Therapeutics medgrundare får ytterligare bidrag på totalt 7,65 MSEK från Cancerfonden för att stödja CAR T-forskning
 • Elicera medarbetare får priset årets bästa för Doktorsavhandling som beskriver iTANK-plattformen till i Sverige (inom forskningsfältet gen och cellterapi).
 • Elicera Therapeutics byter Certified Adviser till Erik Penser Bank AB från 10 jan
 • Elicera Therapeutics tecknar det första internationella samarbetsavtalet kring iTANK-plattformen med ett spanskt forskningsinstitut.
 • Elicera Therapeutics utser valberedning
 • Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

 

 

VD ord

Första av förhoppningsvis flera internationella samarbeten kring iTANK etablerat

I oktober nåddes en viktig milstolpe i Eliceras affärsutveckling genom att det första avtalet slöts med det spanska forskningsinstitutet Josep Carreras Leukemia Research Institute (JCLRI) som bygger på ett samarbete kring iTANKplattformen. Mer specifikt så har vi ingått ett så kallat ”Material Transfer Agreement” (MTA) för att öka förutsättningarna för en framgångsrik utveckling av JCLR:s CAR T-cellsbehandlingar för Ewings sarkom, en solid tumör som för närvarande har begränsade behandlingsalternativ. Denna svårbehandlade cancerindikation präglas av ”immunologiskt kalla” solida tumörer som dessutom innehåller ett överflöd av immunsuppressiva celler. Därför är vi glada att forskargrupper har uppmärksammat iTANK-plattformens potential att öka CAR T-cellernas effekt, även för svårbehandlade solida tumörer. Ett par fördelar med samarbetet är att Elicera även fortsättningsvis kommer att behålla rättigheterna till iTANK och att eventuella nya patent som kan resultera från projektet kommer att ägas gemensamt av Elicera och JCLRI. Det är en central del av vår strategi att ingå samarbets- och licensavtal för iTANK-plattformen. Samarbetet med JCLRI är därför betydelsefullt eftersom det representerar det första av förhoppningsvis flera avtal vi kommer att etablera.

 

Budskap når fram på internationella partneringkonferenser

Som vi informerade i den föregående delårsrapporten har Elicera deltagit på flera internationella konferenser under det här kvartalet i syfte att följa vår strategi att ingå flera samarbeten kring iTANK-plattformen. Dialogerna som vi har fört under konferenserna har indikerat ett stort intresse för plattformen och jag upplever att vårt budskap kring hur den löser T-cell-receptors och CAR T-cellers utmaningar vid behandling av solida tumörer verkligen når fram. I augusti deltog Elicera som sponsor och presenterande iTANK-plattformen på konferensen Cell Therapy Durability Response Summit (CTDR) i Boston, USA. I september deltog vi på Nordic Life Science Days i Malmö, i oktober på BIO Europe i Leipzig och i november på Onco Cell Therapy Summit Europe i Amsterdam. Dessa konferenser utgör värdefulla tillfällen att nätverka med potentiella partners över hela världen och berätta om Elicera och iTANK-plattformen för den publiken.

 

ELC-301-studien förberedd för studiestart och fokus på att rekrytera de sista patienterna i ELC-201-studien

Förberedelserna för fas I/IIa-studien med CAR-T-kandidaten ELC-301 i B-cellslymfom fortsätter. Mötet med Läkemedelsverket för att diskutera det finala studieupplägget blev försenat och hölls i november på grund av personalbrist. Efter dialogen med Läkemedelsverket kommer vi snabbt att skicka in ansökan om klinisk prövning. Beroende på hur lång tid myndigheterna tar på sig att godkänna ansökan så förväntar vi oss att kunna behandla den första patienten senast till tidig vår 2023.

Våra övriga program fortskrider också enligt plan. Tidigare meddelade vi att patientrekryteringen för den pågående kliniska fas I/II-studien med onkolytiska viruset ELC-100 i neuroendokrina tumörer tidigare gick långsamt till följd av pandemin och den relativt ovanliga cancerformen. Under det tredje kvartalet vidtog vi åtgärder för att skynda på patientrekryteringen vilket har redan har gett resultat då två nya patienter har rekryterats och behandlats. Nästa kommunikationstillfälle kring studien sker när vi har säkerhetsdata från den nionde behandlade patienten i den tredje patientkohorten. Planen är att vi därefter ska kommunicera när patienterna i varje cohort är färdigbehandlade.

 

Vad gäller Eliceras andra program som undersöker effekten av våra onkolytiska virus, ELC-201, så fortsätter den pågående analysen för att bestämma vilken cancerindikation som ska behandlas och utvärderas först. Analysen beräknas att vara slutförd vid årsskiftet och vår bedömning är att kliniska studier ska kunna inledas tidigast under 2024. För såväl ELC-201 som vår andra CAR-T-kandidat ELC-401 pågår fullt finansierad Good Manufacturing Practice (GMP)-produktion och väntas planenligt att avslutas under 2023.

 

Tre prioriteringar under närtiden

I och med att Elicera har finansieringen som krävs för att driva samtliga program i full fart till första halvan av 2024 känns det tryggt att kunna satsa all vår energi på att prioritera följande insatser under närtid: att ingå fler samarbetsavtal kring iTANK-plattformen, att påbörja behandlingar i 301-studien och att avsluta patientrekryteringen för 100-studien. Mina kollegor har gjort ett fantastiskt arbete under kvartalet för att komma vidare byggt på dessa tre prioriteringar och för det förtjänar de en stor eloge.

 

Jag vill också rikta ett stort tack till Eliceras aktieägare för fortsatt förtroende under kvartalet. Vårt nya samarbete med Erik Penser Bank inleds i januari 2023 och kommer att bidra till nya och spännande tillfällen att presentera och berätta om Eliceras verksamhet för befintliga och potentiellt nya aktieägare. Efter ett tungt år har den amerikanska biotechsektorn repat sig väl sedan maj. Min förhoppning är att även den svenska biotech-sektorn snart kommer att följa efter och då är Elicera väl positionerade för att dra nytta av den, byggt på vår starka pipeline och starka finansiella ställning.

 

 

Jamal El-Mosleh

VD och medgrundare

 

 

Detta delårsbokslut har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 kl. 08.07 CET.

 

Elicera Therapeutics AB:s delårsbokslut för januari till september 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.elicera.com/investors-2/financial-reports.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

 

Om iTANK-plattformen
iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) är Eliceras egen fullt utvecklade och kommersiellt tillgängliga teknologiplattform för att beväpna och förstärka CAR T-celler i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö. Teknologin används för att införliva en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR(NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förbättra företagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

 

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärkta onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08503 000 50.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

 

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden