Elicera Therapeutics AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2023

2023-05-16

 

Första kvartalet (januari-mars 2023)

 • Rörelseresultatet uppgick till - 2 265 857 (-4 741 051) SEK
 • Periodens resultat uppgick till - 2 266 329 (-4 754 615) SEK
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 035 828 (-5 333 226) SEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till - 0,11 (-0,24) SEK. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till - 0,11 (-0,24) SEK.

 

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Elicera fortsätter fas I/IIa-studien med onkolytiskt virus som planerat, efter säkerhetskommitténs bedömning i kohort 3.
 • Elicera lämnar in ansökan om klinisk prövning för att utvärdera sin CAR T-cellsterapi vid behandling av B-cellslymfom.
 • Elicera utser Anna Koptina Gültekin som Head of Regulatory Affairs.
 • Elicera rekryterar LifeSci Consulting som transaktionsrådgivare för att bistå företaget med att utvärdera strategiska partnerskapsinitiativ.
 • Elicera ingår avtal om likviditetsgaranti med Erik Penser Bank
 • Elicera Therapeutics har med befintlig kassa och EU stöd full finansiering för olika studier fram till första halvan av 2024.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Elicera erhåller villkorat godkännande från Läkemedelsverket för ansökan om klinisk prövning (CARMA-studien) med CAR T-cellsterapin ELC-301.
 • Inga händelser har inträffat efter periodens utgång som påverkar resultat och ställning.

 

VD ord

Bred produktportfölj ger många möjligheter

I årsredovisningen för 2022 tog vi upp tre prioriteringar för 2023, nämligen att fortsätta arbetet med att säkra kommersiella samarbeten för iTANK-plattformen, att påbörja

klinisk studie för vårt CAR T-program med ELC-301 och att avsluta patientrekryteringen för den pågående kliniska studien med ELC-100. Till detta skulle jag vilja lägga till ytterligare en prioritering, vilket är att analysera våra behandlingsalternativ och fatta beslut för hur vi på bästa sätt kan avancera även våra övriga program, ELC-201 och ELC-401.

Givet att ELC-201 är ett onkolytiskt virus som har potential att tillämpas för behandling av de flesta typer av solida tumörer har vi avslutat en analys som fokuserat på att identifiera de mest lämpliga cancerindikationerna för just vår

specifika läkemedelskandidat. Vi har använt oss av flertalet olika parametrar för att

genomföra analysen och känner oss nöjda med utfallet som visar att det finns flera

cancerindikationer där just ELC-201 skulle kunna möta ett stort otillfredsställt

medicinskt behov med en stark positionering på marknaden. Våra handlingsalternativ för ELC-201 är många och måste noga övervägas innan vi fattar slutgiltigt beslut om

den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten. Frågor vi ser över just nu är exempelvis om en klinisk studie med ELC-201 skall genomföras i en eller flera cancerindikationer, så kallad ”basket trial”, och om ELC-201 kan och/eller bör

kombineras med andra läkemedel. Under tiden vi arbetar med att besvara dessa och även andra viktiga frågor kring programmens innehåll, pågår parallellt GMP-produktion av det onkolytiska viruset så att vi, eller en eventuell framtida partner, så snabbt som möjligt efter beslut om vägval och säkrad finansiering kan påbörja patientstudier med ELC-201.

 

Även för vårt CAR T-program i glioblastom, ELC-401, pågår GMP-produktion parallellt med att vi analyserar våra behandlingsalternativ. Till skillnad från ELC-201 innefattar analysarbetet för ELC-401 delvis prekliniska studier, bland annat för att bättre kunna avgöra hur CAR T-cellsterapin skall administreras. Målsättningen under året, för både ELC-201 och ELC-401, är att arbeta fram kliniska utvecklingsplaner, inklusive studiedesign och kostnader för kommande fas I/II-studier, och därefter fatta beslut om hur programmen på bästa sätt bör avanceras och finansieras, av Elicera ensamt eller eventuellt tillsammans med en partner.

 

Mjuk finansiering möjliggör kliniska studier

Förutsatt att Läkemedelsverket godkänner den ansökan vi skickade in i januari om klinisk prövning för ELC-301 vid behandling av B-cellslymfom kommer vi under andra

halvan av året ha två pågående kliniska studier som båda till största delen har finansierats via mjuka medel. ELC-100-studien vid behandling av neuroendokrina tumörer finansieras till fullo av VictoryNET-stiftelsen och ELC-301-studien finansieras till största delen via ett bidrag Elicera beviljades under 2022 på ca 26 MSEK av European Innovation Council Accelerator Fund. Tillsammans med befintlig kassa innebär detta att vi kan driva vår verksamhet i full fart till andra halvan av 2024, vilket även inkluderar kostnaden för pågående GMP-produktioner för ELC-201 och ELC-401 inför kommande kliniska studier. Vårt kapitalbehov bortom andra halvan av 2024 bedöms idag som relativt litet, och inget förändras förrän bolaget fattat beslut om huruvida man på egen hand vill söka finansiering av kliniska studier även för ELC-201 och ELC-401. Vi utvärderar kontinuerligt våra alternativ att driva även dessa program i klinisk fas vilka innefattar såväl olika typer av partnerskap som olika

typer av mjuk finansiering.

 

Jag vill återigen tacka vårt team som med relativt små resurser, hårt arbete och stort engagemang framgångsrikt har drivit utvecklingen av våra olika läkemedelsprogram

och jag vill även tacka våra engagerade aktieägare för ert fortsatta stöd och förtroende  !

 

Jamal El-Mosleh

VD och medgrundare

 

 

Detta delårsbokslut har godkänts av styrelsen och verkställande direktören för publicering. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2023 kl. 08.09 CET.

 

Elicera Therapeutics AB:s delårsrapport för januari till mars 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://www.elicera.com/investors-2/financial-reports.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51
jamal.elmosleh@elicera.com

 

Certified Advisor

Erik Penser Bank

 

 

Om iTANK-plattformen
iTANK (immunoTherapies Activated with NAP for efficient Killing) är Eliceras egen fullt utvecklade och kommersiellt tillgängliga teknologiplattform för att beväpna och förstärka CAR T-celler i syfte att möta två av de största utmaningarna som CAR T-cellsterapier står inför vid behandling av solida tumörer: tumör antigenheterogenicitet och en fientlig tumörmikromiljö. Teknologin används för att införliva en transgen i CAR T-celler som kodar för ett neutrofilaktiverande protein (NAP) från bakterien Helicobacter pylori. Vid aktivering har NAP, som utsöndras från CAR(NAP) T-cellerna, visat sig kunna förstärka CAR T-cellens funktion samt aktivera ett parallellt immunsvar mot cancer via CD8+ mördar T-celler. Detta förväntas leda till en bred attack mot de flesta antigenmål på cancerceller. iTANK-plattformen används för att förbättra företagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Mer information om iTANK-plattformen finns här: https://www.elicera.com/technology

 

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations immunonkologiska behandlingar baserat på förstärkta onkolytiska virus och CAR T-celler. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Därtill har Elicera en färdigutvecklad teknologiplattform, iTANK, som kan användas för att optimera effekten av samtliga CAR T-celler under utveckling och aktivera mördar-T-celler mot cancer. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market.

För mer information, vänligen besök www.elicera.se

 

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden