Elicera Therapeutics redovisar ytterligare signaler på klinisk aktivitet från patienter med neuroendokrina tumörer i studien med ELC-100 vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston

2022-12-07

Göteborg, 7 december 2022 - Elicera Therapeutics, ett cell- och genterapiföretag i klinisk fas som utvecklar nästa generations terapier baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler, beväpnade med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK, tillkännagav idag att två av totalt åtta hittills färdigbehandlade och utvärderade patienter i den pågående fas I/IIa-studien, som utvärderar det onkolytiska viruset ELC-100 för behandling av neuroendokrina tumörer, har uppvisat tecken på klinisk aktivitet genom att vissa metastaser minskade i storlek. Ytterligare data från Eliceras studier med bolagets onkolytiska virus, ELC-100 och ELC-201, kommer att presenteras av bolagets medgrundare Dr Di Yu senare idag vid Oncolytic Virotherapy Summit i Boston, USA.

Studien, som genomförs i samarbete med Uppsala universitet som sponsor, har tidigare kunnat rapportera signaler på klinisk aktivitet hos en patient i ELC-100-studiens första patientkohort där patienter behandlades med den lägsta av fyra dosnivåer. Nu kan det rapporteras att ytterligare en patient i studiens tredje patientkohort visat tecken på klinisk aktivitet. Samtliga hittills utvärderade patienter uppvisar progression i sitt sjukdomsförlopp och den kliniska aktiviteten som har uppvisats hos de två patienterna baseras på en minskning av vissa, men inte alla, metastaser.

– Det är naturligtvis för tidigt att dra några slutsatser kring effekt men vi ser det som mycket uppmuntrande att det nu finns tydliga signaler på klinisk aktivitet i två av åtta hittills utvärderade patienter redan i doseskaleringsfasen av studien, säger Jamal El-Mosleh, vd för Elicera.

ELC-100-studien genomförs i två steg. Fas I, som pågår nu, har det primära målet att undersöka behandlingens säkerhet och avgöra maximalt tolererbar dos. Studiens första fas har fyra dosnivåer med tre patienter på varje nivå. Förutom att ta reda på max tolererbar dos undersöks också om patienten svarar på behandlingen bland annat i form av tumörrespons. I dagsläget har åtta, av totalt tolv planerade, patienter genomgått behandling medan den nionde patienten snart är färdigbehandlad.

Rapportering av säkerhetsdata för den tredje patientkohorten beräknas att ske under det första kvartalet 2023. Än så länge har inga dosbegränsande allvarliga biverkningar rapporterats i den andra kohorten. Full effektrapportering från ELC-100-studien förväntas när studien är fullt genomförd, vilket beräknas att ske tidigast under 2023.

Utöver de ytterligare signalerna på klinisk aktivitet från ELC-100-studien kommer även proof-of-concept data från bolagets prekliniska studier för sitt andra onkolytiska virus ELC-201, som bekräftar virusets verkningsmekanism, att presenteras på konferensen. I april 2022 avslutade Elicera framgångsrikt proof-of-concept studier som bekräftade verkningsmekanismen för ELC-201. Mer information om resultaten finns på Eliceras hemsida: (https://www.elicera.com/press-releases-sv/elicera-therapeutics-avslutar-framgangsrikt-prekliniska-proof-of-concept-studier-som-bekraftar-verkningsmekanismen-for-det-onkolytiska-viruset-elc-201).

Denna information är sådan information som Elicera Therapeutics AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruks­förordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2022 kl. 15:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Jamal El-Mosleh, VD, Elicera Therapeutics AB (publ)

Telefon: +46 (0) 703 31 90 51

jamal.elmosleh@elicera.com

Om ELC-100
ELC-100 är ett onkolytiskt virus baserat på ett genetiskt modifierat adenovirus som har optimerats med avseende på sin förmåga att selektivt ta sig in i och replikera sig i neuroendokrina cancerceller men inte friska celler. Tumörcellsdöd uppnås via så kallad onkolys när viruspartiklarna har replikerat sig i tillräcklig omfattning i tumörcellen att den sprängs och dör. ELC-100 används just nu i en pågående klinisk fas I/II-studie vid behandling av neuroendokrina tumörer.

Om ELC-201
ELC-201 är ett nästa generations onkolytiskt virus med tre kombinerade verkningsmekanismer vid behandling av cancer. Läkemedelskandidaten har genmodifierats med bolagets egenutvecklade immunförstärkande plattformsteknologi, iTANK, samt med immunstimulerande faktorn 4-1BBL, som båda leder till stark aktivering av patientens endogena mördar-T-celler, vilket ger en bred parallell attack mot cancer. ELC-201 är applicerbar som behandling av de flesta cancerformer.

Om Elicera Therapeutics AB

Elicera Therapeutics AB är ett cell- och genterapibolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations behandlingar baserade på onkolytiska virus och CAR T-celler beväpnade med bolagets egenutvecklade och kommersiellt tillgängliga plattform, iTANK. Bolaget har fyra läkemedelskandidater i utveckling, två CAR T-celler och två onkolytiska virus, som baseras på forskning genomförd av professor Magnus Essands forskargrupp vid Uppsala universitet. Bolagets teknologiplattform, iTANK, används för att beväpna bolagets egna CAR T-cellsterapier men kan också tillämpas universellt på andra CAR T-cellsterapier under utveckling. Eliceras aktie (ELIC) är noterad på Nasdaq First North Growth Market. Certifierad rådgivare är G&W Fondkommission, e-post: ca@gwkapital.se, tel.: 08‑503 000 50. För mer information, vänligen besök www.elicera.se

Ladda ner bilaga (pdf)
< Tillbaka till pressmeddelanden